Underretning om børn og unge

Ved bekymring om mistrivsel eller overgreb på børn og unge.

Kriterier

 • Børn og unge under 18 år.
 • Bo i Aalborg Kommune.

Koncept

Lægen har skærpet underretningspligt efter Serviceloven, og skal altid underrette kommunen, hvis der er bekymring for et barns udvikling, trivsel eller adfærd. Der skal underrettes ved bekymring om:

 • At et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling.
 • At et barn lever under forhold, der bringer dets sundhed og udvikling i fare.
 • Tegn på mistrivsel kan være: asocial adfærd, aggressiv eller destruktiv adfærd, ukritisk og kontaktsøgende adfærd, isolation fra fællesskabet, uformåenhed, frygtsom, forskræmt, indelukket, nedstemt osv.
 • Ulovligt skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten.
 • Behov for særlig støtte.
 • Gravide med misbrugsproblemer.
 • Omsorgssvigt og manglende forældreevne. Tegn på omsorgssvigt kan være: Barnet vokser ikke som det skal (uden der er en lægelig forklaring), dårlig hygiejne, dårlig påklædning, problemer med kostvaner. Risikofaktorer ift. manglende forældreevne kan være: misbrug, højt konfliktniveau eller vold i familien, psykiske og fysiske belastninger, ekstrem selvoptagethed, følelsesmæssig uformåenhed, uforudsigelighed, urealistiske forventninger til det at være forældre.
 • Vold og overgreb.
 • Seksuelle overgreb.
 • Omskæring af piger.

Underretninger behandles i familiegruppernes Modtagelser, der afdækker og undersøger, om der er behov for særlig støtte efter Servicelovens bestemmelser. Der er forskellige veje i det videre sagsforløb. Lægen vil blive orienteret om, hvad underretningen har givet anledning til.  

1) Modtagelsen vurderer, at der ikke er behov for særlig støtte. Sagen lukkes.

2) Modtagelsen iværksætter særlig støtte til familien efter Servicelovens § 11. Formålet er at sørge for, at forældre, børn og unge kan få en familieorienteret rådgivning og støtte til at løse vanskelighederne i familien.

3) Modtagelsen vurderer, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse jf. Servicelovens § 50. En børnefaglig undersøgelse skal anlægge en helhedsbetragtning og skal omfatte barnets/den unges udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber og andre relevante forhold. Børnefaglige undersøgelser udarbejdes af familiegruppernes børnemakkerskaber/ungegrupper. Sideløbende med undersøgelsen kan der iværksættes foreløbig eller akut støtte.

Ved mistanke om vold, seksuelle overgreb og groft omsorgssvigt skal lægen handle med det samme ved at kontakte en familiegruppe. Kommunen afgør, hvordan forældrene skal inddrages.

 • Familiegruppe Nord, telefon: 99 31 30 52.
 • Familiegruppe Øst, telefon: 99 31 35 81.
 • Familiegruppe MidtVest, telefon: 99 31 33 33.
 • Specialgruppen, telefon: 99 31 27 55.

Underretning på hverdage efter lukketid, kontakt:

 • Den Sociale Døgnvagt på telefon: 96 30 14 48.

Online selvbetjening: Underretning for professionelle
Underretningen kan gemmes som pdf., og teksten kan kopieres til journal.