Lægeattest til elever i reduceret skema

Midlertidig aftale om håndtering, indtil der er en aftale.

Indhentning af lægeattest i forhold til elever i reduceret skema

Notat om midlertidig håndtering af elever i reduceret skema gælder, indtil der foreligger ny aftale. Det er skolens ansvar at tilbyde pasning i undervisningstiden. 

Notat: 

Ifølge bekendtgørelsen om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (§12,3) er der behov for lægelig dokumentation for, at en elev har behov for reduceret skema.
Reduceret skema er kun en mulighed lovgivningsmæssigt, hvis eleven enten er i en specialklasse eller modtager 9 ugentlige klokketimer specialpædagogisk bistand. Der ikke lovhjemmel til, at elever på almenområdet (som ikke modtager specialpædagogisk bistand) kan få et reduceret skema.

Skoler kan endvidere anmode om en lægeattest, hvis eleven har mere end 15 dages fravær, og der skal foranstaltes sygeundervisning.
Der arbejdes pt. på en teknisk løsning, der gør det muligt, at skolerne let kan rekvirere lægeattest gennem
en autoritativ it-løsning. Indtil løsningen er på plads er arbejdsgangen følgende:

 • Skolerne anmoder forældremyndighedsindehaverne (begge forældre) om at indhente lægeattest.
 • Skolen udarbejder en rekvisition, hvor der meget kort (højst 5 linjer) beskrives, hvorfor der ønskes
  indhentet en lægeerklæring og hvilke tegn, der spottes hos barnet, når han/hun er i skolen.
  Skolen giver rekvisitionen til forældrene, der videreformidler til den praktiserende læge. På rekvisitionen
  påføres skolens EAN.nr.
 • Praktiserende læge udarbejder en frihåndsattest. Attesten skal dokumentere om barnet har et reduceret funktionsniveau, der medfører, at der af helbredsmæssige årsager anbefales særlige hensyn i skoletiden i form af reduceret skema. Lægen skal også oplyse, hvor længe det reducerede
  funktionsniveau forventes at vare. Der vil være tale om et skøn. Attesten skal ikke angive i hvilket omfang, der er behov for reduktion eller hvilke specialpædagogiske skånehensyn, der evt. måtte være. Dette afklares i samarbejde mellem forældre, skole og PPR.
 • Den enkelte praktiserende læge fastlægger udgiften til attesten og sender elektronisk faktura til skolen.
 • Attesten sendes med post eller afhentes hos den praktiserende læge af forældrene.
 • Attesten videregives af forældrene til skolen.
 • Skolen gemmer kopi i elevmappen i edoc.

Notatet er fra 24. januar 2022 og gælder, indtil der foreligger ny aftale.
Notatet er underskrevet af Susanne Nielsen, chef for Sammenhæng og Kvalitet, Aalborg Kommune og Mette Bolvig Poulsen, formand for PLO-K.

Vi sender det, du mangler

Skriv til os, hvis du ønsker notatet tilsendt som pdf.

Du kan også bestille samarbejdsaftalen ved at ringe på telefon: 2520 1939