Handicappet

Fysiske, psykiske og sociale indsatser relateret til langvarig fysisk eller psykisk sygdom eller funktionsnedsættelse.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge mellem 0-17 år.
 • Medfødt eller erhvervet en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse fx autisme, ADHD, Tourettes, mental retardering, bevægehandicap, hjerneskade samt syndromer og kromosomfejl.
 • Forældre skal henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Er imellem 15 og 30 år.
 • Har en autismespektrumforstyrrelse eller lignende.
 • Skal selv kunne transportere sig frem og tilbage.
 • Skal kunne være i samspil og aktivitet med andre.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Have udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Selvstændigt kunne varetage sin personlige hygiejne og sikre/indtage kost.
 • Indgå i fællesskab med andre (gruppebaserede tilbud).
 • Ikke have et aktivt misbrug eller en udadreagerende adfærd.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bosat i Nordjylland.
 • Skal kunne benytte tegnsprog som sprog.
 • Patienten skal selv tilmelde sig ved at sende en mail til Døves Kulturcenter
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Have lette til moderate følger efter en erhvervet hjerneskade.
 • Være mellem 18 og 65 år.
 • Motiveret for at indgå i meningsfuld beskæftigelse.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Borgere i arbejde - fleksjob, virksomhedspraktik og løntilskud.
 • Have en varig funktionsnedsættelse (fysisk eller psykisk), der er en barriere i forhold til job.
 • Funktionsnedsættelsen skal være foreneligt med arbejdets karakter.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Opfylder de generelle kriterier for at få vederlagsfri fysioterapi.
 • Bosat på plejehjem.
 • Svære fysiske handicaps og tilknyttet botilbuddene primært på Gl. Kongevej, Vikingevej, Syrenbakken og Aalborg for døve.
 • Erhvervet hjerneskade og har haft et kommunalt genoptræningsforløb med ”rehabilitering i eget hjem”.
 • Kan ikke benytte et tilbud i praksis, hvilket primært er patienter i kørestol, hvor lift eller andet specialudstyr er nødvendig.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Have symptomer på dysfagi fx svært ved at synke mad og drikkevarer.
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Pårørende kan henvende sig til Kontaktcenteret
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år
 • Modtage førtidspension.
 • Læge kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus, sygedagpengehus, m.fl. kan henvise