Handicappet

Fysiske, psykiske og sociale indsatser relateret til langvarig fysisk eller psykisk sygdom eller funktionsnedsættelse.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 0-26 år.
 • Medfødt eller erhvervet en varig, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Forældre kan henvende sig
 • Unge kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Imellem 15 og 30 år.
 • Have en autismespektrumforstyrrelse eller lignende.
 • Selv kunne transportere sig selv frem og tilbage.
 • Kunne være i samspil og aktivitet med andre.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Selv kunne sørge for sin personlige hygiejne og selv indtage mad.
 • Indgå i fællesskab med andre (gruppebaserede tilbud).
 • Ikke have et aktivt misbrug eller en udadreagerende adfærd.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Nordjylland.
 • Kunne benytte tegnsprog som sprog.
 • Patienten skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Følger efter en erhvervet hjerneskade (lette til moderate).
 • Mellem 18 og 65 år.
 • Motiveret for at indgå i meningsfuld beskæftigelse.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • I arbejde, fleksjob, virksomhedspraktik eller løntilskud.
 • Varig funktionsnedsættelse, der er en barriere i forhold til job.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Opfylde de generelle kriterier for at få vederlagsfri fysioterapi.
 • Bo på plejehjem.
 • Have svære fysiske handicaps og være tilknyttet botilbuddene primært på Gl. Kongevej, Vikingevej, Syrenbakken og Aalborg for døve.
 • Erhvervet hjerneskade og have haft et kommunalt genoptræningsforløb med ”rehabilitering i eget hjem”.
 • Ikke kunne benytte et tilbud i praksis, hvilket primært er patienter i kørestol, hvor lift eller andet specialudstyr er nødvendig.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Have svært ved at synke mad og drikkevarer.
 • Covid-19 relateret respirationsbetinget dysfagi (besvær med åndedræt i forbindelse med indtagelse af mad/væske) .
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Pårørende kan henvende sig til Kontaktcenteret
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Modtage førtidspension.
 • Læge kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus, sygedagpengehus, m.fl. kan henvise
 • Modtage førtidspension
 • Bo i Aalborg Kommune
 • I målgruppen for at modtage bostøtte
 • Være motiveret for forandring
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Modtager førtidspension eller bor på botilbud i Aalborg kommune
 • Lyst til at deltage i et frivilligt fællesskab
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Tilknyttet bostøttemedarbejder eller andet støttepersonel kan henvende sig