Kommunalt Lægeligt udvalg (KLU)

Kommunalt Lægeligt Udvalg har repræsentanter fra Aalborg Kommune og PLO- Aalborg

Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU)

Formålet er at styrke dialog og samarbejde samt sikre, at indsatsområder i landsoverenskomsten, forløbsprogrammer og sundhedsaftaler implementeres succesfuldt.

Mødes fire gange om året.

Mødekalender for 2023

 • Mandag den 6. marts 2023 kl. 15-19 
 • Torsdag den 1. juni 2023 kl. 15-17
 • Torsdag den 5. oktober 2023 kl. 15-17
 • Torsdag den 30. november 2023 kl. 15-17

Forretningsorden

Forretningsorden for Kommunalt Lægeligt udvalg Aalborg (KLU) og KLU-sekretariatet

Reference
Aalborg Kommunes Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU-Aalborg) er nedsat i henhold til Overenskomst om almen praksis indgået mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Aalborg Kommune har haft et Kommunalt Lægeligt Udvalg siden 2006.

Organisering

KLU
Kommunalt Lægeligt Udvalg har 4 møder årligt à ca. 2 timers varighed.

Sekretariatet

Sekretariatet betjener udvalget. Ledelsen af sekretariatet varetages af Sundhed og Kultur. Ud over en gennemgående konsulent med sekretærfunktion fra Sundhed og Kultur består sekretariatet også af konsulenter fra henholdsvis Senior og Omsorg og Job og Velfærd.

Lægeforeningen og PLO-Nordjylland kan bistå sekretariatet med løbende afklaring, når det er nødvendigt. Sekretariatet har løbende dialog med PLO-Aalborg.

Deltagere

KLU

KLU-Aalborg har følgende faste deltagere:

 • Direktør, Sundhed og Kultur (formand).
 • Bestyrelsen for PLO-Aalborg.
 • To repræsentanter, heraf en niveau-2 leder fra Senior og Omsorg.
 • To ledelsesrepræsentanter fra job og Velfærd.
 • Leder af Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning, PPR-Aalborg, Børn og Unge.
 • Ledende overlæge, Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital.
 • Forløbschef ved Aalborg Universitetshospital.

I møderne deltager desuden den kommunale praksiskonsulent og sekretæren for udvalget.

Sekretariatet
Bemandingen af sekretariatet følger den forvaltningsmæssige repræsentation i KLU. Sekretariatet består af:

 • Sundhed og Kultur - konsulent, sekretær for KLU
 • Job og Velfærd - konsulent
 • Senior og Omsorg - konsulent

Ved behov inddrages yderligere medarbejdere, såsom repræsentant for Børn og Unge.
Sekretariatet har ansvar for at introducere nye medlemmer af udvalget til KLU-arbejdet.

Formål og opgaver

Kommunalt Lægelig Udvalg skal fortrinsvis drøfte overordnede og strategiske emner, hvor afsæt er udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen. Konkret skal udvalget drøfte udviklingslinjer, strategier, mål og implementering.

Kommunalt Lægelig Udvalg behandler emner af fælles interesse med henblik på at styrke samarbejdet mellem de prak­tise­rende læger og kommunen. Fokus er at skabe positiv effekt for borgernes sundhed og styrke borgernes oplevelse af sammen­hæng i sundhedsvæsenet. Dette sker ved at understøtte udvikling og samarbejde på tværs af sektorer samt mellem almen praksis og social og sund­heds-, psykiatri- og handicap- og ældre, børne-, unge- og beskæftigelsesområdet. 

Arbejdet i Kommunalt Lægelig Udvalg skal også styrke udveksling af information og tillige understøtte de aftalte indsatsområder i overenskom­sten, forløbsprogrammer og sundhedsaftalerne. Udvalgets arbejde erstatter ikke den løbende dialog og samarbejdet mellem de praktiserende læger og de enkelte enheder i Aalborg Kommune. Initiativer af den karakter aftales mellem de enkelte enheder og PLO Aalborg.

Inspiration til konkrete emner til behandling i Kommunalt Lægelig Udvalg kan findes i ”Fælles vejledning om KLU” fra 2010, der kan læses på hjemmeside for læger - www.laeger.dk

Arbejdsform

Sekretariatet
Møderne aftales for et kalenderår ad gangen.

Sekretariatet indkalder dagsordenspunkter senest 4 uger før mødet. Dagsordenspunkter skal være sekretariatet i hænde senest 2 uger efter. Punkterne skal indeholde en beskrivelse af emnet samt hvad, der ønskes drøftet, og hvordan, det ønskes drøftet samt hvorfor punktet ønskes dagsordenssat i KLU.

Formand for KLU og formand for PLO-K gennemgår og udarbejder dagsordenen med deltagelse af KLU-sekretæren fra Sundhed og Kultur.

Sekretariatet mødes forud for KLU- mødet til forberedelse af mødet. Punkterne sagsbehandles, dvs. der laves sagsfremstilling og indhentes eventuelle supplerende oplysninger.

Sekretariatet bidrager til at sikre, at punkter der ønskes på dagsorden til et KLU-møde er tilstrækkeligt belyst. Helt konkrete problematikker i samarbejdet mellem almen praksis og Aalborg Kommune skal i videst muligt omfang løses på sekretariatsniveau.

Sekretariatet kan ved behov inddrage kompetencer fra forvaltningerne, PLO-Aalborg og praksiskonsulenter.

Efter KLU-mødet følger sekretariatet op på relevante punkter.

Dagsorden og referat
Dagsorden udsendes senest en uge før mødet. Møderne varer ca. 2 timer inklusiv eventuel pause. Formanden sikrer, at tidsplanen overholdes.

Dagsorden indeholder følgende faste punkter:

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Punkter til behandling.
3. Orienteringspunkter.
4. Eventuelt.

Det angives, hvor lang tid hvert enkelt punkt forventes at vare.
Referatet skal være så udførligt, at det også er forståeligt for personer uden forudgående kendskab til emnerne.

Referatet sendes til godkendelse ved KLU-medlemmerne senest 1 uge efter seneste møde og med en uges frist med henblik på, at referatet er endelig godkendt senest 14 dage efter det afholdte møde i Kommunalt Lægelig Udvalg.

Dialog- og temamøder
Hvis udvalget aftaler det, kan dialogmøder arrangeres en gang om året. Deltagerkredsen er kommunens læger og lægepraksis, samt centrale kommunale aktører – chefer, ledere, konsulenter og andre. Emnerne aftales i KLU-Aalborg og planlægges af sekretariatet med inddragelse af relevant bistand. Tema- og dialogmøderne annonceres minimum tre måneder i forvejen i relevante formidlingskanaler.

Evaluering
Jvf. overenskomstens §96 skal der foretages en årlig evaluering af samarbejdet i regi af KLU. I evalueringen indgår en opfølgning og status på implementeringen af evt. lokale aftaler (aftaler ud over overenskomsten). Der udarbejdes en kort orientering, der sendes til samarbejdsudvalget mellem region og de praktiserende læger.

Økonomi
Aalborg Kommune afholder udgifter som følge af mødedeltagelse for seks læger fra PLO-Aalborg med afsæt i overenskomsten.

Hvis forvaltningerne ifm. udviklingsinitiativer har behov for konkret samarbejde med praktiserende læger, aflønnes de af de enkelte forvaltninger. 

Godkendelse
Forretningsordenen godkendes af det til enhver tid siddende KLU-Aalborg. Senest revideret i september 2023.


Vejledning om Kommunalt Lægeligt Udvalg, OK 1. april 2011

Vejledningen er vedtaget af overenskomstparterne som del af forhandlingsaftalen.

Se vejledning om Kommunalt Lægeligt Udvalg på hjemmeside for læger - www.laeger.dk


Sammensætning

PLO-Aalborg

 • Formand: Mette Bolvig Poulsen, praktiserende læge, Kennedy Arkaden.
 • Næstformand: Anne Mette Lynge Andersen, praktiserende læge, Skrågade 13.
 • Christa Blaasvær, Lægerne Sauers plads.
 • Christine Houe, praktiserende læge, Lægeklinikken Sulsted.
 • Martin Fjerbæk, praktiserende læge, lægerne i Gug.
 • Christian Lonsdale, Helsehuset, Lille Borgergade.

Aalborg Universitetshospital

 • Jan Nybo, forløbschef, chef for det Nære Sundhedsvæsen, Aalborg Universitetshospital.

Socialmedicinsk Enhed

 • Kirsten Fonager, klinisk professor i socialmedicin ved klinisk Institut, Aalborg Universitet og Socialmedicinsk enhed, Aalborg Universitetshospital.

Aalborg Kommune

 • Bente Graversen, direktør i Sundhed og Kultur.
 • Charlotte Houmøller Sprøgel, sekretariatschef Jobcenter Aalborg, Job og Ydelse.
 • Lisbet Trap-Jensen Torp, chefkonsulent Senior og Omsorg.
 • Carsten Møller Beck, ældre- og sundhedschef, Senior og Omsorg.
 • Lisbet Trap-Jensen Torp, chefkonsulent Senior og Omsorg.
 • Helen Kæstel, sygeplejechef, Ældre og Sundhed, Senior og Omsorg.
 • Praksiskonsulent: Pernille Smalbro Hylleberg, praktiserende læge.

KLU-sekretariatet

 • Lars Lund, Sundhed og Kultur.
 • Betina Bock Johansen, Job og velfærd.
 • Bodil Margrethe Nielsen, Senior og Omsorg.